Osm zásad politiky budoucnosti.

Nástin vize křesťansko-demokratického politického programu pro třetí tisíciletí.
Základní dokument pro další diskusi a dopracování.
Řím, 19. března 2005. Copyright: Pavel Jajtner.

1. Důstojnost člověka.


Všestranná ochrana lidských práv, zákonem zaručené a vymahatelné právo na ochranu života od početí až do jeho přirozeného konce, prosazování tohoto práva prevencí, nikoli represí, všestranná ochrana a podpora úplné rodiny jako posvátného svazku ženy a muže obdařeného dětmi, jako základu harmonického rozvoje lidské osobnosti, nejdůležitějšího zdroje bezpečí, přirozené mravnosti, prosperity každého lidského společenství a nejúčinnějšího nástroje prevence patologických společenských jevů a kriminality.


2. Vzdělání, kultura, sport.


Všestranná podpora vzdělání, s důrazem na prioritu morální výchovy, rozvíjení individuálních schopností a pěstování tvůrčího a samostatného myšlení žáků a studentů. Vštípení nemateriálních a nadčasových žebříčků hodnot. Obnovení úcty ke starším, obnova zdravého patriotismu a schopnosti přinášet oběti ve prospěch rodiny, obce a vlasti. Obnovení radosti ze získávání nových poznatků a učení. Povznesení učitelského stavu. Všestranná a velkorysá podpora vědy a umění. Důraz na všeobecně dostupnou kulturu. Podpora a rozvoj veřejných knihoven, podpora dobré literatury, hudby, filmu a výtvarného umění. Soutěže a ceny. Obnovení radosti z četby a samostatné tvůrčí umělecké činnosti. Podpora vědeckých ústavů a vědecké činnosti vysokých škol. Efektivní přenos vědeckých poznatků do praxe. Podpora sportu jako zdravého životního stylu, dostupného všem.


3. Odpovědná svoboda.


Svoboda je svobodou ke konání dobra, nikoli svobodou ke zločinu. Nelze ji oddělit od odpovědnosti. Svoboda bez sebeomezení je anarchií. Více svobody znamená zejména více podpory všem pozitivním projevům občanské společnosti. Více podpory zájmovým, všeobecně prospěšným a humanitárním spolkům a sdružením. Podpora církví: co je dobré pro věřící, je dobré pro stát. Svoboda sdělovacích postředků není svobodou k šíření patologických společenských jevů: proto přísnější podmínky fungování a regulace aktivit zejména soukromých sdělovacích médií.


4. Pravda a spravedlnost. Vymahatelnost práva.


Pravda existuje objektivně a nezávisle na vůli většiny. Jedině pravda má naději na trvalý úspěch. Jednat v duchu pravdy vyžaduje odvahu k nepopulárním rozhodnutím. Spravedlnost znamená rovnost všech občanů před zákonem, omezení patologických jevů ve společnosti, zejména korupce a klientelismu, zneužívání omamných a psychotropních látek a prostituce. Minimalizace kriminality dosahovat nikoli represí, ale prevencí. Vymahatelnost práva zajistit co do počtu minimální, ale výkonnou a efektivní policií a justicí a rychlým a účinným postihem všech porušovatelů zákona. Nezbytné je zvýšení odpovědnosti a veřejná kontrola činnosti politiků na všech úrovních a prevence konfliktu zájmů. Omezení imunity zákonodárců. Dodržování zákonů musí být výhodné, porušování zákonů musí být ve všeobecném opovržení.


5. Podpora hospodářství. Rozvoj venkova.


Nízké daně, zdravé finance, nízké bankovní úroky a poplatky, rozvíjení infrastruktury a komunikací, podpora investic, podpora zdravé ekonomické soutěže v rovných podmínkách, potlačování monopolů, podpora rolnického stavu, všestranný rozvoj venkova, podpora řemesel a malého a středního podnikání, povznesení učňovského školství, obnovení profesionální a řemeslnické cti, omezení sociálního státu na pomoc ne vlastní vinou potřebným, podpora podnikatelské etiky a soustavné omezování hospodářské kriminality, spravedlivé odměňování práce, vytvoření zdravého sociálního a důchodového systému založeného na samofinancování. Obnovení radosti z práce.


6. Úcta k životu.


Podpora aktivních přístupů ke zdraví, rozvoj zdravotnických služeb při zachování efektivního vynakládání prostředků ve zdravotnictví, snížení vlastních nákladů zdravotních pojišťoven, realistická solidarita, odmítnutí sociálního inženýrství, důsledná kontrola a vymahatelnost dodržování principů bioetiky. Vytváření podmínek pro důstojný život příštích generací zejména všestrannou ochranou životního prostředí a využíváním obnovitelných zdrojů energie.


7. Efektivní stát.


Snížení státního aparátu na minimum, (co do počtu úředníků, nejméně o 30%), zvýšení jejich kvalifikace a výkonnosti s využitím nejmodernějších technických prostředků, omezení byrokratických přístupů a snížení korupčního potenciálu, důsledné uplatňování principu podpůrné (=subsidiární) úlohy státu: nejvyšší možná míra samosprávy rodiny, obce a regionu.


8. Mír.


Podpora chudých států třetího světa (když hoří sousedova střecha, je to vždy můj problém). Prevence ilegální migrace, obchodu s lidmi a drogami, soustavné omezování ozbrojených konfliktů a terorismu koordinovaně s vyššími nadnárodními politickými a obrannými společenstvími, malá a efektivní armáda, podíl na mírových operacích v ohniscích napětí.