Vážení a milí návštěvníci těchto stránek,

Anglie má svůj Hyde Park, kde každý může svobodně říci všem, kdo mají zájem ho poslouchat, vše, co pokládá za nutné svým bližním sdělit. Patřím ke generaci, která učinila hořkou osobní zkušenost s nesvobodou. Ty, kdo se snažili být ve svých slovech nebo skutcích svobodni, režim nemilosrdně zavíral do žalářů a všemožně pronásledoval. Právě proto si tolik vážím svobody, kterou jsme získali v listopadu 1989. Internet je dnes oním Hyde Parkem, kde každý, i v této zemi, smí svobodně hlásat své názory a přesvědčení.


V listopadu 1989 jsem s několika přáteli zakládal Občanské fórum ve městě Přibyslavi a Havlíčkově Brodě a v závodě Žďas ve Žďáru nad Sázavou, protože jsem spolu s nimi věřil, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Šestnáct uplynulých let ukázalo, že pravda a láska se velmi těžko prosazují proti lži a nenávisti. Získali jsme politickou svobodu, se kterou neumíme nakládat. Mistři světa v ekonomii se ukázali být obyčejnými podvodníky a za to, že jsme se jimi dali oklamat, jako národ tvrdě platíme a ještě dlouho budeme platit.


Fata morgána
Poctivá politika s lidmi a pro lidi není fatou morganou v poušti.

Nejen komunisté, kteří zničili život dvou generací, ale i ti, kteří se vydávají za konzervativce nebo liberály, ale uvažují a jednají stejně zvráceně, se pohybují v salonech a učí nás demokracii. Je tu i další nebezpečí: plíživá ztráta svobody pod falešným pozlátkem líbivých hesel nové ideologie konzumního způsobu života.


Lidé, kteří se nebojí a nekradou ještě nepocítili plody svobody. To je alarmující stav. Nelze už dál lhostejně přihlížet, jak víra, mravnost a řád upadají a jsou drceny a válcovány ve jménu zisku. Vše se stalo kšeftem a nic není svaté, ani lidský majetek, ani lidská důstojnost ani lidský život sám. Falešní proroci vydávají lež za pravdu a zlo za dobro. Konzervativní hodnoty je tudíž třeba stále znovu tvořit a důsledně hájit.


Most
Jako tento most přes Sázavu u Přibyslavi, také politika je povolána spojovat lidi.

V roce 2004 jsem se ucházel o důvěru českých voličů, abych konzervativním hodnotám a křesťanským ideálům mohl sloužit jako evropský poslanec za KDU-ČSL s větším potenciálem než jakým je tento můj hlas volajícího na poušti. Voliči rozhodli jinak. Nevadí, život jde dál a hlas mého svědomí tím nebyl umlčen. Pokračuji. Nedostali mě komunisté a nedostanou mě ani hlasatelé konzumu.


Bez ohledu na obrovskou skepsi většiny naší společnosti vůči politice se nepřestanu zasazovat o prosazování křesťanských a konzervativních hodnot v každodenním životě. Vnímám to jako jednu ze svých nejdůležitějších povinností neboť život je úkol. Nejde o nic menšího, než o důstojnou existenci našich potomků v pokojné, spravedlivé a prosperující společnosti, kde bude alespoň trochu pravdy a lásky. Nejde o nic menšího, než přispět ke vzniku mladé, křesťansko-demokratické elity národa.


Palmy
Jeřáby: palmy Vysočiny. Zachovejme čistou a zdravou krajinu pro naše potomky!

Jsem přesvědčen, že nejsem sám, komu není lhostejné, kam se naše nemocná společnost ubírá. Pokládám proto za svou povinnost a za věc svědomí - ve svém soukromém i veřejném životě - ve svém povolání a svým působením v hromadných médiích, tedy i na těchto stránkách, pokračovat v úsilí ze všech svých sil bránit vítězství zla, k němuž postačí, nebudou-li ti, kdo si je nepřejí, dělat nic.


Pokračuji ve svém úsilí dávat dohromady všechny lidi dobré vůle a burcovat je. Nesmím nečinně mlčet. Lhostejnost a nečinnost je spoluvina.


Nepřestanu usilovat o to, abych směl nahlas říci to, co považuji za správné. Pozvedám svůj hlas, abych upozornil, že ničení křesťanských a konzervativních hodnot ve jménu zisku se obrací nejen proti těm, kdo si tak počínají, ale proti celé naší společnosti, která to svou lhostejností připouští.


Nepřestanu usilovat o to, aby bylo zase v naší nemocné společnosti normální věřit, respektovat Desatero a Kristovo Horské kázání, nebát se a nekrást. Nelze připustit další úpadek úcty k životu, úcty ke všemu stvořenému a úcty k lidské důstojnosti.


Nepřestanu připomínat, že přirozeným základem pravdy, spravedlnosti, svobody, pokoje a solidarity jsou naše křesťanské kořeny a dědictví otců.


Cedr
Cedr je monumentální strom a nejen biblický symbol stálosti a Boží slávy.

Nepřestanu poukazovat na to, že uplynulé dvacáté století bylo hroznou a krvavou cestou ze Sarajeva do Sarajeva pod prapory falešných proroků.


Nepřestanu připomínat, že je třeba, abychom se z těchto dějinných tragédií poučili, falešné proroky odhalovali a dokázali žít v pokoji, který je plodem lásky k Bohu a úcty k životu.


Budu Vám vděčen za všechny návrhy a připomínky nejen k obsahu těchto stránek, ale i ke všemu, co může přispět k tomu, aby svět kolem nás byl lidštější a spravedlivější.


Pavel Jajtner, březen 2005